นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ อี ออโต้คาร์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท เอ อี ออโต้คาร์ จำกัด รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว ดังนี้

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านได้ขอข้อเสนอราคาจากตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อท่าน

2. ข้อมูลส่วนตัวที่จะถูกเก็บในฐานข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ระบบอาจจัดเก็บข้อมูลจำเพาะตามโอกาส เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน อาจใช้เพื่อยืนยันคำร้องของลูกค้า หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวในการดำเนินการขั้นตอนกับ aeautocar.com และท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล aeautocar.com จะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้

3. วัตถุประสงค์ของ aeautocar.com ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน aeautocar.com จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้งานในขั้นตอนต่างๆ โดยจะทำการจัดเก็บ ดำเนินการและรักษาข้อมูลของท่านในวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้

• เพื่อให้บริการการติดต่อระหว่างท่านและตัวแทนจำหน่ายรถ ในด้านของการเสนอราคา

• เพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับบริการของเรา

• เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ

• เพื่อใช้ประกอบงานด้านการบริหารและการดำเนินงาน

• เพื่อประกอบจัดการด้านการสอบถามข้อมูล การร้องเรียนและระเบียบทางกฎหมาย

• เพื่อสืบสวนตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ aeautocar.com หรือ ตัวแทนจำหน่าย

4. ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้บุคคลใดบ้าง การบริการของเรา คือ ให้การติดต่อระหว่างท่านและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนเสนอราคาและให้บริการแก่ท่าน เราอาจให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการรายอื่น ที่ให้บริการด้านการประมวลผลข้อมูล ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การส่งอีเมล์และการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการรายอื่นมีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในด้านของการให้บริการและได้รับการย้ำเตือนถึงการรักษาข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้

5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถขอให้ aeautocar.com ยุติการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยระบุวัตถุประสงค์และระบุวิธีได้ ดังนั้นจึงจะไม่มีการดำเนินการโดยไม่มีเหตุผล ขาดรูปธรรมหรือทำให้ท่านหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกข์ใจ อย่างไรก็ตาม aeautocar.com มีขอบเขตในการปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ โดยต้องไม่กระทบสิทธิ์ของกันและกัน หรือกระทบกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โดยขึ้นอยู่กับสถานะการซื้อขาย หากสิทธิ์นั้นหรือสัญญาได้รับผลกระทบ เราจะไม่สามารถยุติการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

6. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย aeautocar.com ขอยืนยันว่าขั้นตอนดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหาย การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

7. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ aeautocar.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาในการจัดเก็บนั้นนานพอให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของท่าน และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นของ aeautocar.com และของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นหุ้นส่วนกับ aeautocar.com เรายังยึดถือข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางอุตสาหกรรม เพื่อเก็บและรักษาข้อมูล

8. วิธีการติดต่อ aeautocar.com เราจะมุ่งหน้าเก็บข้อมูลลูกค้าคนสำคัญให้สมบูรณ์ แม่นยำและเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อเราผ่านอีเมล์ ซึ่งเราจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ทันอย่างรวดเร็ว

9. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราจะแจ้งท่านให้ทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ กรุณาเข้าเยี่ยมชมหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.การใช้คุกกี้ และพิกเซล

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ พิกเซลหรือคุณลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงการให้บริการเมื่อลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ aeautocar.com และเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของลูกค้า เพื่อที่บริษัทฯจะแสดงข้อมูลสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกค้าเมื่อลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ aeautocar.com โดยท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมของท่านที่จะแจ้งเตือนก่อนที่จะรับคุกกี้และพิกเซลได้
ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้และพิกเซลได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้และพิกเซล ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้และพิกเซล เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้และพิกเซลจะสามารถระบุข้อมูลการใช้งานที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้และพิกเซล จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ aeautocar.com โดยลูกค้า ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้และพิกเซล อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานใหม่ๆของลูกค้า
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้และพิกเซลจะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทฯ และกลุ่มพันธมิตรบริษัทฯ รายงานดังกล่าว รวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทฯ ให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู ลูกค้าอนุญาตและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้ทำการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว

อยากออกรถ แต่กำลังมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า??

 • กลัวต้องจ่ายเงินดาวน์แพง
 • กลัวร้านไม่รับผิดชอบหลังการขาย
 • ดูรถเองไม่เป็น ยังตัดสินใจไม่ได้
 • ต้องกลับต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ แต่ยังไม่มีรถเลย

ปรึกษาเราได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจซื้อ ไม่ต้องรอแล้วค่ะ ใกล้จะปีใหม่แล้ว เดี๋ยวได้รถไม่ทันน้า ออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าไปเลยยยยย

 

 ออกรถเพียง 6 บาท

 • ดาวน์น้อย
 • ผ่อนสบาย
 • ไม่ต้องค้ำ

 

 ฟรีของแถม*

 • ประกันภัย
 • ภาษี พรบ.
 • ค่าจัด ค่าโอน
 • แม็กซ์ใหม่-ยางใหม่

 

 ออกรถได้ทุกอาชีพ

 • พ่อค้า แม่ค้า
 • พนักงานโรงงาน
 • เกษตรกร/กรีดยาง/ทำไร่
 • พนักงานบริษัท
 • รับเงินสด/เงินไม่ผ่านบัญชี
 • ขายของออนไลน์ไม่มีหน้าร้าน
 • รับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้